Jedinstveni upravni odjel

Trg svetog Jurja 7, 49216 Desinić

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka, 07: 00 – 15: 00 h.

Tel: 049/34 31 46, Fax. 049/300-610
E-mail:
opcina-desinic@kr.t-com.hr
opcinadesinic@gmail.com

Službenici JUO:
REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

Lidija Ljubić

STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE SAMOUPRAVE

Lidija Paš

Namještenici JUO:
SPREMAČ I DOSTAVLJAČ

Vilim Vrdelja

KOMUNALNI DJELATNIK – GROBAR

Siniša Bosnar

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to naročito:

- poslove iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i sporta, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruge građana,

- poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva: izrada programa, održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog reda, izrada programa izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog reda, izrada programa izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor Općina, priprema zemljišta za izgradnju,

- poslove iz oblasti prostornog uređaja i zaštite okoliša: izrada Izvješća o stanju u prostoru, izrada Programa za uređenje stanja u prostoru, poslovi na donošenju prostornog plana uređenja općine i provedba javne rasvjete, predlaganje programa zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera,

- poslove pripreme akata o gospodarenju nekretnina u vlasništvu Općine: prodaja nekretnina, uspostavljanja služnosti, najam stanova i zakup poslovnih prostora,

- poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine: izrada i izvršavanje Proračuna i godišnjeg obračuna proračuna Općine, razreza i naplate prihoda koji pripadaju općini kao jedinica lokalne samouprave, obavljanja računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine općine, vođenja poslova, osiguranja imovine općine, poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za općinu,

- poslove opće uprave: opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa, osiguranja tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela (održavanje, zagrijavanje i čišćenje prostorija, nabave opreme i investicijsko održavanje, poslovi ekonomata) poslovi prijamne kancelarije, arhiviranje i otprema pošte, poslovi nabave roba i usluga, Unutarnji ustroj, način rada i upravljanja Jedinstvenim upravnim odjelom utvrđuje se Pravilnikom o unutrašnjem ustroju kojeg donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela uz suglasnost Općinskog vijeća.

VIŠE NA: Akti

ZAJEDNIČKI POLJOPRIVREDNI REDAR

Silvija Kramarić
Kontakt telefon: 091 376 0525
E-mail: silvija.kramaric@pregrada.hr

TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA
KUMROVEC, DESINIĆ, ZAGORSKA SELA

Josipa Broza 12, 49295 Kumrovec
Milan Kladnički
direktor Turističkog ureda
mob.: 00 385 99 5 553 553