Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE DESINIĆ ZA 2021. GODINU


Privitak 1 - javni poziv na savjetovanje - Download
Privitak 2 - obrazac savjetovanja - Download
Privitak 3 - GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE DESINIĆ ZA 2021 GODINU - Download
Privitak 4 - - Download

JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA PRIJEDLOGA ODLUKE O DONOŠENJU 4. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ


Privitak 1 - javni poziv na javno savjetovanje - Download
Privitak 2 - OBRAZAC SAVJETOVANJA - Download
Privitak 3 - 4IID PPUO Desinic - Prijedlog Odluke o donosenju _v3b - Download
Privitak 4 - izvješće o provedenom savjetovanju - Download

JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA PRIJEDLOGA ODLUKE O I. IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANJU KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE


Privitak 1 - javni poziv na savjetovanje rok do 1 - Download
Privitak 2 - OBRAZAC SAVJETOVANJA - Download
Privitak 3 - IZVJEE~1 - Download

JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA PRIJEDLOGA ODLUKE O NAČINU UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA SPORTSKIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU OPĆINE DESINIĆ


Privitak 1 - OBRAZAC SAVJETOVANJA - Download
Privitak 2 - prijedlog odluke - Download
Privitak 3 - javni poziv na savjetovanje – kopija - Download
Privitak 4 - OBRAZAC SAVJETOVANJA – izmjena - Download
Privitak 5 - IZMJENA javni poziv na savjetovanje – kopija - Download
Privitak 6 - izvješće o provedenom savjetovanju - Download

JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA PRIJEDLOGA ODLUKE O OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE


Privitak 1 - javni poziv na savjetovanje - Download
Privitak 2 - OBRAZAC SAVJETOVANJA - Download
Privitak 3 - NACRT odluke o oslobađanju od plačanja komunalne naknade - Download
Privitak 4 - - Download

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade.

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Tema savjetovanja je nacrt odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade

19. ožujka 2020. u Hrvatskome saboru izglasane su  dopune Zakona o komunalnom gospodarstvu kojima se jedinicama lokalne samouprave omogućuje da, ako procijene da je potrebno, dio obveznika, na određeni period, oslobode obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za poslovnu djelatnost. 

Člankom 95. (NN 32/20 - na snazi od 20.03.2020.) propisano je slijedeće

(1) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnoj naknadi kojom se određuju:

1. područja zona u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada

2. koeficijent zone (Kz) za pojedine zone u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada

3. koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada

4. rok plaćanja komunalne naknade

5. nekretnine važne za jedinicu lokalne samouprave koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade

6. opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.

(2) U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, o čemu posebnu odluku donosi ministar nadležan za graditeljstvo, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom osloboditi obveznike plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti djelomično ili u potpunosti dok traju te okolnosti.

(3) U slučaju nastupanja posebnih okolnosti iz stavka 2. ovoga članka predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti da se dio naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa koristi i za druge namjene različite od namjena propisanih člankom 76. ovoga Zakona.

(4) U slučaju nastupanja posebnih okolnosti iz stavka 2. ovoga članka predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti da se dio naplaćenih sredstava komunalne naknade koristi i za druge namjene različite od namjena propisanih člankom 91. ovoga Zakona.

(5) Odluka o komunalnoj naknadi objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donio je Odluku o nastupanju posebnih okolnosti temeljem koje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom osloboditi obveznike plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti djelomično ili u potpunosti dok traju posebne okolnosti, odnosno može odlukom odrediti da se dio neplaćenih sredstava komunalnog doprinosa, odnosno komunalne naknade koristi i za druge namjene različite od namjena propisanih člankom 76. odnosno člankom 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( u prilogu obrazloženja). Slijedom navedenoga predlaže se da se spomenute obveznike koji su navedeni  u citiranoj odredbi zakona oslobodi obveze za 1. (prvi) kvartal u iznosu od 100% utvrđene obveze plaćanja komunalne naknade. Navedenim obveznicima obveza za komunalnu naknadu dostaviti će se po isteku posebnih okolnosti s uračunatim iznosom oslobođenja, bez potrebe podnošenja zahtjeva za isto s njihove strane.

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade prijedloga odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade.

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluje u donošenju prijedloga odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade.

Savjetovanje je otvoreno do: 21. 05. 2020. godine.

Otvoreno savjetovanju u donošenju prijedloga: statutarne odluke o II. izmjenama i dopunama statuta općine Desinić.


Privitak 1 - OBRAZAC SAVJETOVANJA - Download
Privitak 2 - Statutarna Odluka o II - Download
Privitak 3 - javni poziv na savjetovanje - Download
Privitak 4 - - Download
Privitak 5 - javni poziv na savjetovanje - Download

JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA


Privitak 1 - javni poziv na savjetovanje - Download
Privitak 2 - obrazac savjetovanja - Download
Privitak 3 - ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA - Download
Privitak 4 - izvješće o provedenom savjetovanju - Download

JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE DESINIĆ ZA 2020. GODINU


Privitak 1 - godišnji plan upravljanja imovinom za 2020 - Download
Privitak 2 - javni poziv na savjetovanje - Download
Privitak 3 - obrazac savjetovanja - Download
Privitak 4 - Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinomu vlasništvu općine Desinić za 2020 - Download
Privitak 5 - izvješće o provedenom savjetovanju - Download

SAVJETOVANJE - PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE


Privitak 1 - javni poziv na savjetovanje - Download
Privitak 2 - OBRAZAC SAVJETOVANJA - Download
Privitak 3 - Odluka o izvršavanju proračuna općine Desinić za razdoblje od 01 - Download
Privitak 4 - izvješće o provedenom savjetovanju - Download

SAVJETOVANJE - U POSTUPKU DONOŠENJA PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2020. G. I PROJEKCIJE 2021 - 2022. I PRIJEDLOGA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE DESINIĆ ZA 2020 GOD. I PROJEKCIJE 2021. I 2022. GOD.


Privitak 1 - javni poziv na savjetovanje - Download
Privitak 2 - OBRAZAC SAVJETOVANJA (3) - Download
Privitak 3 - PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020 - Download
Privitak 4 - PRORAČUN 2020-OPĆI DIO - Download
Privitak 5 - PRORAČUN 2020-POSEBNI DIO - Download
Privitak 6 - PRORAČUN 2020-PRIHODI - Download
Privitak 7 - PRORAČUN 2020-RASHODI - Download
Privitak 8 - izvješće o provedenom savjetovanju - Download

JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU


Privitak 1 - odluka o komunalnom redu - NACRT - Download
Privitak 2 - izvješće o provedenom savjetovanju - Download

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13, 85/15) općina Desinić pokreće proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću te objavljuje JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

4. kolovoza 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18.) – u daljnjem tekstu ZKG. Temeljem ZKG-a Općina ima obvezu donijeti novu odluku o komunalnom redu do 4. kolovoza 2019. godine.

JAVNI UVID U NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DESINIĆ ZA RAZDOBLJE 2017.- 2022. GODINE


Privitak 1 - JAVNI UVID U NACRT PLANA GOSPDOARENJA OTPADOM OPĆINE DESINIĆ - Download
Privitak 2 - Novi_PGO_DESINIĆ_ažurirano - Download
Privitak 3 - OBRAZAC U SAVJETOVANJU - PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DESINIĆ - Download
Privitak 4 - IZVJEŠĆE- SAVJETOVANJE PGO - Download

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Privitak 1 - IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU WOED - Download

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u  otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti


Privitak 1 - poziv na savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - rubri - Download