Prostorni plan općine Desinić


24.11.2020 Pročišćeni tekst odredbi za provedbu i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Desinić


Privitak 1 - Pročišćeni tekst prostornog plana uređenja uređenja općine Desinić, nakon 4 - Download

Na temelju članka 13 Statuta Općine Desinić „Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije" broj 11/13, 11/18, 06/20), a u svezi članka 110. stavka 3., članka 111. i članka 113. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Odbor za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Desinić na sjednici održanoj dana 12. studenog 2020. utvrdio je pročišćeni tekst Odredbi za provedbu i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Desinić, nakon 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Desinić.

 

Pročišćeni tekst odredbi za provedbu i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Desinić obuhvaća:

 

·           Odluku o donošenju Prostornog plana uređenja općine Desinić, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 17/2006,

·           Odluku o dopuni Odluke donošenju Prostornog plana uređenja općine Desinić, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 6/2007,

·           Ispravak greške u Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja općine Desinić, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 17/2008,

·           Odluku o donošenju Prostornog plana uređenja općine Desinić - Izmjene i dopune, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 14/2009,

·           Odluku o donošenju 2. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Desinić, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 28/2013,

·           Odluku o donošenju 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Desinić, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 3/2016.

·           Odluku o donošenju 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Desinić, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 42/2020., uz Ispravak Odluke o donošenju 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Desinić, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 44/2020.

 

Pročišćeni tekst odredbi za provedbu i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Desinić sadržan je u „Elaboratu pročišćenog teksta odredbi za provedbu i grafičkog dijela Plana nakon IV. izmjena i dopuna“ koji je izradila tvrtka URBING d.o.o. 2020. godine.

 

Pročišćeni tekst odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Desinić objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

 

 

Predsjednik

Odbora za Statut i Poslovnik

Općinskog vijeća Općine Desinić

 

 Velimir Šlogar, prof. geo. i pov.

 

 

 

Klasa:      021-05/20-01/63

Urbroj:      2214/01-20-01

Desinić,   12. studenog 2020.

24.11.2020 Odluka o donošenju 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Desinić, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 42/2020., uz Ispravak Odluke o donošenju 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Desinić, Službeni glasnik Krap


Privitak 1 - 4IID PPUO Desinic - Korigirana Odluka o donosenju _ OK c-b (2) - Download
Privitak 2 - 3 - Download

Odluka o donošenju 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Desinić, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 42/2020

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_42.pdf#page=92

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom, utvrđene su pogreške u tekstu Odluke o donošenju  4. Izmjena i dopuna  Prostornog plana uređenja Općine Desinić,  objavljene u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“ broj 42  od 26. listopada 2020. godine, te se daje ISPRAVAK ODLUKE O  DONOŠENJU  4. IZMJENA I DOPUNA  PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ objavljen u službeno glasniku Krapinsko županije broj Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 44/2020

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_44.pdf#page=31


27.07.2020 PRIJEDLOG 4. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ - Izvješće o javnoj raspravi


Privitak 1 - 4IID PPUO Desinic - Izvjesce s JR _ compressed - Download


Sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) objavljuje se izvješće o javnoj raspravi.

24.06.2020 OBJAVA O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU 4. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ


Privitak 1 - JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 4 - Download
Privitak 2 - javna rasprava o prijedlogu plana - Download
Privitak 3 - - Download


 

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka općinskog načelnika  (KLASA: 350-02/19-01/13, URBROJ: 2214/03-20-60 od 23. lipnja 2020. godine) nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU 4. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

OPĆINE DESINIĆ

1.      Javna rasprava o Prijedlogu 4. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Desinić (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) održat će se u trajanju od 11 kalendarskih dana, u razdoblju od 26. lipnja 2020. godine do 06.  srpnja 2020. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja. Prijedlog Plana sadrži tekstualni i grafički dio Plana, obrazloženje i sažetak za javnost.

2.      Tijekom trajanja Javne rasprave, Prijedlog Plana će biti izložen javnom uvidu u prostorijama općinske vijećnice, Trg svetog Jurja 7, 49 216 Desinić, svakog radnog dana osim subote i nedjelje, u vremenu od 08,00 do 14,00 sati te će biti objavljen i na web stranicama općine Desinić http://www.desinic.hr/

3.      Javno izlaganje Prijedloga Plana održati će se u četvrtak 02. srpnja 2020. godine s početkom u 17,00 sati u prostorijama  Vatrogasnog doma DVD-a Desinić, Taborgradska ulica 6, 49 216 Desinić uz primjenu protuepidemijskih mjera propisanih odlukama nadležnog Stožera civilne zaštite te preporukama i nalozima drugih nadležnih tijela.

4.      Pisana mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se davati tijekom trajanja Javne rasprave, zaključno s datumom 6. srpnja 2020. godine.

5.      Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi: sukladno članku 100. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:

1. imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog prostornog plana

2. postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje

3. daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja

4. upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

 

 

 

                                                                                      


 

 

21.10.2019 OBAVIJEST O IZRADI 4. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ


Privitak 1 - 5 - Download
Privitak 2 - odluka - IV - Download


Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju  („Narodne novine“, broj: 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i članaka 13. i  30.  Statuta Općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 11/13, 11/18) Općinsko vijeće Općine Desinić na svojoj 15. sjednici održanoj dana  13. 09.  2019. donijelo je ODLUKU O IZRADI  4. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ
Odluka je objavljena u Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije
http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/KZZ_Glasnik_2019_41.pdf

Postupak izrade i donošenja ovog Plana temelji se na odredbama članaka 81.- 113., te članka 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18 18 i 39/19)

Tijekom primjene važećeg Plana pokazala se potreba za ovim izmjenama i dopunama vezanim uz pojedinačne zahtjeve za intervenciju u Planu. To se poglavito odnosi na proširenja građevinskih područja naselja, uključivo proširenje površine ugostiteljsko turističke i gospodarske namjene (poslovne). Uz to, na području Općine uočeni su problemi u realizaciji plana koje ovim izmjenama i dopunama treba korigirati. Isto tako, u javnoj raspravi se očekuju i dodatne primjedbe i zahtjevi za intervencijama u obuhvaćenom prostoru.


09.09.2019 INFORMIRANJE O POSTUPKU OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ DONOŠENJE ODLUKE KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA IV. IZMJENE


Privitak 1 - ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA IV - Download
Privitak 2 - ODLUKA da nije potrebna provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš - Download

Općina Desinić informira javnost i zainteresiranu javnost sukladno odredbama Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18.) i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08.) o donošenju 

05.06.2019 INFORMIRANJE O POSTUPKU OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ


Privitak 1 - ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE UTJECAHJA NA OKOLIŠ IV - Download

Općina Desinić informira javnost i zainteresiranu javnost sukladno odredbama Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18.) i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08.) 

01.10.2016 Prostorni plan uređenja općine Desinić - Izmjene i dopune


Privitak 1 - Sadrzaj_plana_knjige_1_2_3 - Download
Privitak 2 - Knjiga_1 - Download
Privitak 3 - Knjiga_2 - Download
Privitak 4 - Knjiga_3 - Download

01.10.2016 Prostorni plan uređenja općine Desinić


Privitak 1 - PPUO Desinic _ KNJIGA 12 - PT nakon 3iid - Download
Privitak 2 - PPUO Desinic _ KNJIGA 22 - PT nakon 3iid - Download
Privitak 3 - PPUO Desinic _ Odredbe za provodjenje - PT nakon 3iid - Download
Privitak 4 - Karta 4-0-shema - Download
Privitak 5 - Karta 4-1 - Download
Privitak 6 - Karta 4-2 - Download
Privitak 7 - Karta 4-3 - Download
Privitak 8 - Karta 4-4 - Download
Privitak 9 - Karta 4-5 - Download
Privitak 10 - Karta 4-6 - Download
Privitak 11 - Karta 4-7 - Download
Privitak 12 - Karta 4-8 - Download
Privitak 13 - Karta 4-9 - Download
Privitak 14 - Karta 4-10 - Download
Privitak 15 - Karta 4-11 - Download
Privitak 16 - Karta 4-12 - Download
Privitak 17 - Karta 4-13 - Download
Privitak 18 - Karta 4-14 - Download
Privitak 19 - 1-Koristenje i namjena prostora - Download
Privitak 20 - 2-1-Prometna mreža - Download
Privitak 21 - 2-2-Elektroenergetski sustavi - Download
Privitak 22 - 2-3-Vodnogospodarski sustav - Download
Privitak 23 - 3-1-a-Uvjeti koristenja, uredjenja i zastite prostora - Download
Privitak 24 - 3-1-b-Uvjeti korištenja uređenja i zaštite prostora - Download
Privitak 25 - 3-2-Uvjeti korištenja uređenja i zaštite prostora - Download
Privitak 26 - Karta 0 - Download

01.04.2016 ODLUKA O DONOŠENJU 3.  IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ


Privitak 1 - 3IID_PPUO_Desinic-Prijedlog_Odluke_o_donosenju_v03 - Download

21.12.2015 ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU KONAČNOG PRIJEDLOGA III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ Hvala,

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU KONAČNOG PRIJEDLOGA III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ Hvala,

10.12.2015 OBJAVA IZVJEŠĆA S JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ


Privitak 1 - 0 Desinic - Javna rasprava _ Izvjesce - Download
Privitak 2 - 1 Desinic - Javna rasprava _ Objava _ prilog 1 - Download
Privitak 3 - 2 Desinic - Javna rasprava _ Zapisnik s javnog izlaganja _ prilog 2 - Download
Privitak 4 - 3 Desinic - Javna rasprava _ Knjiga primjedbi _ prilog 3 - Download

23.10.2015 JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ

Sve dokumente vezanu uz temu možete skinuti (downloadati) na sljedećem linku:
JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ - Dokumenti

29.06.2015 Prijedlog III. izmjena i dopuna PPUO Desinić


Privitak 1 - PPUO_Desinic_Digitalna_obrada_plana_Odredbe_za_provodenje - Download
Privitak 2 - Tablica_zahtjeva_PPUO_Desinic_po_rednim_brojevima - Download
Privitak 3 - Karta_4-00 - Download
Privitak 4 - Karta_4-01 - Download
Privitak 5 - Karta_4-02 - Download
Privitak 6 - Karta_4-03 - Download
Privitak 7 - Karta_4-04 - Download
Privitak 8 - Karta_4-05 - Download
Privitak 9 - Karta_4-06 - Download
Privitak 10 - Karta_4-07 - Download
Privitak 11 - Karta_4-08 - Download
Privitak 12 - Karta_4-09 - Download
Privitak 13 - Karta_4-10 - Download
Privitak 14 - Karta_4-11 - Download
Privitak 15 - Karta_4-12 - Download
Privitak 16 - Karta_4-13 - Download
Privitak 17 - Karta_4-14 - Download
Privitak 18 - Karta_4-15 - Download