Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) i članka 2. do članka 5. Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14), Općinski načelnik Općine Desinić donosi

O D L U K U

O VISINI NAKNADE (CJENIK) STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA

I. Visina naknade stvarnih materijalnih troškova u postupcima ostvarivanja prava na pristup informacijama, određena je u sljedećem iznosu:

 1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna,
 2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna,
 3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna,
 4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna,
 5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna,
 6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna,
 7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB,
 8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna i
 9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

II. Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za usluge koje nisu navedene u članku 1. ove Odluke, Općina Desinić odredit će na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koju ima Općina Desinić te trošak poštanskih usluga. Vrijeme koje zaposlenik Općine Desinić provede prikupljajući, pripremajući i pružajući informaciju korisniku prava na pristup informaciji, ne predstavlja stvarni materijalni trošak.

III. Općina Desinić dostavit će korisniku informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati. Općina Desinić zatražit će od korisnika da unaprijed položi sredstva u korist proračuna Općine Desinić IBAN: HR3123600001807000008 očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova, odnosno troškova dostave u roku od 8 (osam) dana, ukoliko iznos prelazi 150,00 kuna. U slučaju da korisnik prava na pristup informaciji u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na pristup informaciji odustao od zahtjeva.

IV. Iz razloga učinkovitosti i ekonomičnosti te ostvarivanja razmjernosti u zaštiti prava stranaka i javnog interesa, Općina Desinić može odlučiti da korisniku prava na informaciju ne zaračuna troškove koji nastaju pružanjem i dostavom informacije ukoliko isti ne prelaze iznos od 50,00 kuna. Općina Desinić donosi Odluku o nezaračunavanju troškova iz prethodnog stavka za stvarne materijalne troškove koji nastaju pružanjem i dostavom informacije koji ne prelaze iznos od 50,00 kuna, kao i iznimno troškova koji prelaze iznos od 50,00 kuna, koji se uplaćuju u korist proračuna Općine Desinić IBAN: HR3123600001807000008 a prije preuzimanja ili dostave informacija u traženom obliku.

V. Ova odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, službenoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Desinić.

Klasa: 008-01/14-01/408 Urbroj: 2214/02-15-11 Desinić, 25.02. 2015. g.

Obrazac broj 12

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

OPĆINA DESINIĆ javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na sljedeće moguće načine:

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija:

Zahtjev za pristup informacijama (Obrazac 2)
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Obrazac 3)
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Obrazac 4)

Službenik za informiranje:

LIDIJA PAŠ
TRG SVETOG JURJA 7, 49216 DESINIĆ, Hrvatska
Tel.: +385 (0) 49/343-146
Fax.: +385 (0) 49/300-610
E-mail službenika za informiranje: opcina-desinic@kr.t-com.hr
Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.
Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Naknada za pristup informacijama

OPĆINA DESINIĆ ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).
Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
 2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
 3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
 4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
 5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
 6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
 7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
 8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
 9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. OPĆINA DESINIĆ izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Naknada za ponovnu uporabu informacija

OPĆINA DESINIĆ ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija kad informacije objavljuje na službenim internetskim stranicama.
Prema Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15), OPĆINA DESINIĆ može korisniku naplatiti stvarne materijalne troškove ponovne uporabe informacija nastale zbog reprodukcije, davanja na uporabu i dostave informacije kao i ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 1. tijelo javne vlasti pretežito se financira iz vlastitih prihoda ili
 2. korisnik zahtjeva informacije kojima tijelo javne vlasti osigurava odgovarajuće prihode kojim pokriva troškove njihova prikupljanja, izrade, reprodukcije i objave,
 3. tijelo javne vlasti određuje naknadu za ponovnu uporabu u skladu s objektivnim, jasnim i povjerljivim kriterijima za izračun troškova ponovne uporabe informacije koje utvrđuje uredbom Vlade Republike Hrvatske a troškovi se izračunavaju u skladu s računovodstvenim pravilima koja se primjenjuju na dotična tijela javne vlasti,
 4. ukupan godišnji prihod tijela javne vlasti ostvaren po osnovi naknade troškova ne prelazi troškove prikupljanja, izrade, reprodukcije i pružanja informacije, uključujući razuman povrat ulaganja.

Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi

Propisi EU

Vijeće Europe

Interni akti

Izvješća

Često postavljena pitanja