Osoba zadužena za nepravilnosti

Temeljem odredbe čl. 6. st. 5. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika («Narodne novine» broj 70/12), utvrđena je dužnost čelnika jedinice lokalne samouprave da na internetskim stranicama i/ili oglasnoj ploči jedinice lokalne samouprave objavi podatke o osobi zaduženoj za nepravilnosti (telefon, fax, e-mail) te sukladno navedenome objavljujem da je osoba zadužena za nepravilnosti
LIDIJA LJUBIĆ
TELEFON: 049/343-146
FAX:  049/300-610
e-mail: opcina-desinic@kr.t-com.hr ; opcinadesinic@gmail.com

Sukladno odredbama članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, osoba zadužena za nepravilnosti obvezna je:
zaprimati obavijesti o nepravilnostima
pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima
sastavljati polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima iz članka 12., 14. i 15. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima.


                                                                                                                                                                           
 OPĆINSKI NAČELNIK  
                                                                                                                                     Zvonko Škreblin, v.r.

 

04.08.2017 ODLUKA O IMENOVANJU OSOBE ZADUŽENE ZA NEPRAVILNOSTI


Privitak 1 - ODLUKA O IMENOVANJU OSOBE ZADUŽENE ZA NEPRAVILNOSTI - Download