Natječaji


JAVNI NATJEČAJ ZA POVJERAVANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ


Privitak 1 - final obrazac ponude - Download
Privitak 2 - final Natječaj za povjeravanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna općine Desinić - Download

Temeljem članka 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 36/15, 98/19) članka 6. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“ broj 13/16)  i članka 44. Statuta općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“ broj 11/13, 11/18, 06/20) općinski načelnik općine Desinić objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ
ZA POVJERAVANJE POSLOVA  PRIJEVOZA POKOJNIKA 
KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Pregrade, na radno mjesto – viši stručni suradnik – poljoprivredni re­dar – 1 izvršitelj/ica, (puno radno vrijeme) na neodređeno vrijeme. Mjesto rada: Grad Pregrada, Op

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Pregrade, na radno mjesto

– viši stručni suradnik – poljoprivredni re­dar – 1 izvršitelj/ica, (puno radno vrijeme) na neodređeno vrijeme.

Mjesto rada: Grad Pregrada, Općina Krapinske Toplice i Općina Desinić.


https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8305785.html


JAVNI POZIV NA UPRAVLJANJE I KORIŠTENJE SPORTSKIM GRAĐEVINAMA


Privitak 1 - javni poziv na upravljanje i korištenje sportskim građevinama potpisano - Download
Privitak 2 - JAVNI POZIV - Download

Temeljem članka 9. Odluke o načinu upravljanja  i korištenja sportskih građevina u vlasništvu općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 30/2020) općina Desinić raspisuje JAVNI POZIV NA UPRAVLJANJE  I KORIŠTENJE SPORTSKIM GRAĐEVINAMA.

Detalji ne nalaze u prilogu ove objave.


ODLUKA O NAČINU UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA SPORTSKIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU OPĆINE DESINIĆ

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_30.pdf#page=7
JAVNI POZIV ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA PROVOĐENJE MJERE JAVNIH RADOVA

U cilju korištenja mjera javnih radova u 2020. godini u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, općina Desinić objavljuje

 

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=108256652


JAVNI POZIV

ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA PROVOĐENJE MJERE JAVNIH RADOVA

 

1. Izrazi u ovom natječaju i njemu pripadajućoj dokumentaciji koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod. Program javnog rada temelji se na društveno korisnom radu, nije komercijalnog karaktera i ne uključuje redovan rad poslodavca.

2. Mjeru zapošljavanja u javnim radovima mogu koristiti isključivo osobe koje ispunjavaju uvjete Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Više o samoj mjeri i  uvjetima na web stranici http://mjere.hr/javni-rad-dokumentacija-obrasci/.

3.  Raspisuje se javni poziv za prijam pomoćnog radnika / pomoćne radnice u sklopu mjere javnih radova u općini Desinić, 2 polaznika/polaznice.

4. U prijavi treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, JMBG i OIB, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela za kontakt). Osim prijave kandidati/kinje obavezno prilažu:

1. životopis,

2. presliku isprave (domovnica, osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica) o dokazu hrvatskog državljanstva sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“ broj 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94, 130/11, 110/15, 102/19)

3. presliku dokumentacije o stečenoj stručnoj spremi.

4. ostalo.

            5.  Osim navedenih uvjeta svi kandidati moraju zadovoljavati uvjete propisane od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za mjeru javnih radova. Na javni poziv se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

            6. Primanje polaznika provodi se u okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ugovor će biti sklopljen s onim odabranim kandidatom čije uključenje u program odobri Zavod, sukladno svojim pravilima.

            7.  Prijave se podnose na adresu: Općina Desinić, s naznakom „prijava za mjeru javnih radova” Trg svetog Jurja 7, 49216 Desinić, u roku 8 dana od dana objave ovog poziva na oglasnoj ploči općine Desinić i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.


OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME OD 6 MJESECI U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE DESINIĆ ZBOG OBAVLJANJA POSLOVA ČIJI SE OPSEG PRIVREMENO POVEĆAO (m/ž)


Privitak 1 - OGLAS - viši referent - Download
Privitak 2 - oglas za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci u jedinstveni upravni odjel - Download
Privitak 3 - OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA - Download
Privitak 4 - poziv na testiranje (objavljen na mrežnim stranicama i poslan preko e mail kontakta kandidata dana 18 - Download
Privitak 5 - rezultat pisanog testiranja (objavljen na mrežnoj stranici, oglasnoj i poslan preko e-maila kontakata kandidatkinja 25 8 2020 - Download
Privitak 6 - poziv na intervju (objavljen na mrežnoj stranici i poslan preko e maila kandidatkinja 25 8 2020 - Download
Privitak 7 - RANG LISTA OBJAVA NA WEBU - Download

Sukladno članku 18., 19.,  28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela općine Desinić raspisala je  oglas za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci u Jedinstveni upravni odjel općine Desinić zbog obavljanja poslova  čiji se opseg privremeno povećao na radno mjesto  viši referent za opće poslove i društvene djelatnosti, kategorija: III, potkategorija: viši referent, razina potkategorije: -, klasifikacijski rang: 9, broj izvršitelja: 0,75, nepuno radno vrijeme uz obvezni probni rad od dva mjeseca, sukladno članku 28. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19). Oglas je sukladno članku 29.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) objavljen putem nadležne službe za zapošljavanje.

Nastavno na navedeno i sukladno članku 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) daju se upute i obavijesti kandidatima koje se nalaze u privitku ove objave

Oglas je objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i vrijedi od dana 04. 08. pa do 12. 08. 2020. godine

https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=108195173Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu općine Desinić javnim prikupljanjem ponuda 28. 05. 2020.


Privitak 1 - Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu općine Desinić javnim prikupljanjem - Download
Privitak 2 - Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu općine desinić javnim prikupljanjem ponuda 28 - Download
Privitak 3 - obavijest o ishodu natječajnog postupka - Download

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 7. i 8. Odluke  o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj 13/16 -  dalje u tekstu Odluka), Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu općine Desinić (KLASA:  940-01/20-01/117, URBROJ; 2214/02-20-03) i članka 44. Statuta općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj 11/13, 11/18, 06/20) općinski načelnik općine  Desinić objavljuje JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE DESINIĆ JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA


Javni natječaj objavljuje se u dnevnom tisku, na oglasnoj ploči Općine i na internetskim stranicama Općine sukladno članku 11. Odluke.  Dan objave na oglasnoj ploči smatra se danom objave natječaja. 

Dan objave je 28. 05. 2020. godine

Cjeloviti tekst javnog natječaja sa svim detaljima i uvjetima nalazi se na oglasnoj ploči općine i na i u privitku ove objave.


ODLUKA O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU GOSPODARENJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE DESINIĆ 

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2016_13.pdf

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu općine Desinić javnim prikupljanjem ponuda


Privitak 1 - Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu općine Desinić javnim prikupljanjem ponuda - Download
Privitak 2 - javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu općine Desinić javnim prikupljanjem ponuda - Download
Privitak 3 - - Download

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 7. i 8. Odluke  o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj 13/16 -  dalje u tekstu Odluka), Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu općine Desinić (KLASA:  940-01/20-01/117, URBROJ; 2214/02-20-03) i članka 44. Statuta općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj 11/13, 11/18, 06/20) općinski načelnik općine  Desinić objavljuje

 JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE DESINIĆ JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA


Javni natječaj objavljuje se u dnevnom tisku, na oglasnoj ploči Općine i na internetskim stranicama Općine sukladno članku 11. Odluke.  Dan objave na oglasnoj ploči smatra se danom objave natječaja. 

Dan objave je 04. 05. 2020. godine


ODLUKU O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU GOSPODARENJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE DESINIĆ

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2016_13.pdf


JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA I MANIFESTACIJA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE TE ZA PODRŠKU INSTITUCIONALNOM, PROGRAMSKOM I ORGANIZACIJSKOM RAZVOJU UDRUGA S PODRUČJA OPĆINE DESINIĆ IZ PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2020.


Privitak 1 - JAVNI NATJEČAJ 2020 CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA - Download

Temeljem  članka 33. Zakona o udrugama ('Narodne novine' broj 74/14, 70/17, 98/19), članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge  (“Narodne novine” broj 26/15 – dalje u tekstu Uredba), članka 5. i 11. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“ br.22/16, dalje u tekstu: pravilnik) općina Desinić objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA FINANCIRANJE PROGRAMA,  PROJEKATA I MANIFESTACIJA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO  KOJE PROVODE UDRUGE TE ZA PODRŠKU INSTITUCIONALNOM, PROGRAMSKOM I ORGANIZACIJSKOM RAZVOJU UDRUGA S PODRUČJA OPĆINE DESINIĆ IZ PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2020. GODINU

 

ODLUKU O IZRADI 4. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ

NATJEČAJ za radno mjesto direktora trgovačkog društva HUMPLIN d.o.o.


Privitak 1 - Natječaj za radno mjesto direktora - Download
Privitak 2 - Tekst objave natječaja - Download

JAVNI NATJEČAJU OBJAVLJEN U NN 63/2019, POZIV NA TESTIRANJE


Privitak 1 - poziv na testiranje (objavljen na mrežnim stranicama i poslan preko e mail kontakata kandidata dana 02 - Download
Privitak 2 - - Download
Privitak 3 - rezultat pisanog testiranja (objavljen na mrežnoj i oglasnoj ploći 8 8 2019) - Download

JAVNI NATJEČAJU OBJAVLJEN U NN 63/2019, 28. 06. 2019. OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA


Privitak 1 - OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA - Download
Privitak 2 - poziv na testiranje (objavljen na mrežnim stranicama i poslan preko e mail kontakata kandidata dana 02 - Download
Privitak 3 - rezultat pisanog testiranja (objavljen na mrežnoj i oglasnoj ploći 8 8 2019) - Download
Privitak 4 - poziv na intervju (objavljen na mrežnoj stranici i poslan preko e mail kontakta kandidatkinje 09 - Download
Privitak 5 - rang_lista1507808663 - Download
Privitak 6 - OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA - Download

Sukladno članku 19. stavak 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN 86/08, 61/11, 04/18) objavljuje  se  obavijest o javnom natječaju te upute kandidatima. 

JAVNI RADOVI 2019 - POMOĆNI RADNIK / POMOĆNA RADNICA U SKLOPU MJERE JAVNIH RADOVA

Raspisuje se javni poziv za prijam POMOĆNOG RADNIKA / POMOĆNE RADNICE U SKLOPU MJERE JAVNIH RADOVA U OPĆINI DESINIĆ, 2 polaznika/polaznice.

Više na poveznici  https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=100341526


Javni radovi 2018 godine


Privitak 1 - javni radovi 2018 objava na HZZ - Download

Natječaj

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU  OPĆINE DESINIĆ ZA 2018. GODINU


Privitak 1 - Dokumenti - Download
Privitak 2 - odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa i projekata - Download

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE UDRUGA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ ZA 2017. GODINU 2/2


Privitak 1 - Poveznice_na_propise - Download
Privitak 2 - OBRAZAC_PRORACUN_PROJEKTA_4 - Download
Privitak 3 - OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJESTAJA_4 - Download
Privitak 4 - UPUTE_ZA_PRIJAVITELJE - Download
Privitak 5 - dokumenti - Download
Privitak 6 - odluka - Download

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE UDRUGA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ ZA 2017. GODINU 1/2


Privitak 1 - OBRAZAC_OPISA_PROGRAMA_ILI_PROJEKTA - Download
Privitak 2 - OBRAZAC_IZJAVE_O_NEPOSTOJANJU_DVOSTRUKOG_FINANCIRANJA - Download
Privitak 3 - OBRAZAC_IZJAVE_O_PARTNERSTVU - Download
Privitak 4 - OBRAZAC_OPISNOG_IZVJESCA - Download
Privitak 5 - OBRAZAC_PRORACUN_PROJEKTA_4 - Download
Privitak 6 - OBRAZAC_UGOVORA_O_FINANCIRANJU_PROGRAMA_ILI_PROJEKTA - Download
Privitak 7 - OBRAZAC_ZA_OCJENU_KVALITETE_VRIJEDNOSTI_PROGRAMA_ILI_PROJEKTA - Download
Privitak 8 - POPIS_PRILOGA_KOJE_JE_POTREBNO_PRILOZITI_UZ_PRIJAVU - Download
Privitak 9 - Pravilnik_o_financiranju_programa_i_projekata - Download

OGLAS


Privitak 1 - OBAVIJEST I UPUTE - Download
Privitak 2 - OGLAS - Download
Privitak 3 - poziv test - Download